หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
นายสมาน อุ่นวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
  “คำเขื่อนแก้วยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารงานโปร่งใส ชุมชนเข้มแข็ง
รักษาวัฒนธรรมประเพณี คุณภาพดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”
  วิสัยทัศน์ อบต.คำเขื่อนแก้ว
 
 
พันธกิจ
 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคุณภาพการเรียนรู้

สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมภาคการเกษตร

พัฒนาประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น

พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง คลองส่งน้ำ สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

ส่งเสริมให้ความรู้ รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมป้องกัน ดูแลและรักษาสุขภาพแก่ประชาชน

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณภัย
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมการศึกษา

ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกำจัดขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 โทร : 045-210-741
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 8,246,114 เริ่มนับ 18 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10