หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
นางสาวอุไรทิพย์ แสนอ้วน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
วิสัยทัศน์ อบต.คำเขื่อนแก้ว
“ คำเขื่อนแก้วยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารงานโปร่งใส ชุมชนเข้มแข็ง
รักษาวัฒนธรรมประเพณี คุณภาพดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”
ศาสนสถานในตำบลคำเขื่อนแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
1
2
3
 
 
 
 
นางสาวอุไรทิพย์ แสนอ้วน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
 
 
 
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITIES
ภาพกิจกรรมที่ อบต.คำเขื่อนแก้วจัดขึ้น
 
กิจการสภา
COUNCIL
ภาพกิจกรรมที่ อบต.คำเขื่อนแก้วจัดขึ้น
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9บ้านคีรีเขต ด้ [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 423 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านคำมันปลา [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 414 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 บ้านใหม่นาคำ [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 404 
 
 
 
 
 
   
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 282 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 1 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 337 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 389 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) หมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคำมันปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
 
   
 
อบ 00213.1/ว879 แจ้งเวียนหนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 17 ธ.ค. 2561 ]  
อบ 00213.1/ว878 นำส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills DIFA TES ประจำเดือนม  [ 17 ธ.ค. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว4904  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ การช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร  [ 18 ต.ค. 2561 ]  
อบ 0023.5/11388 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 9 ก.ค. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว388  ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว387  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านวิชาการ หลักสูตร หลักการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 วิธีการเขียนรายละเ  [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว386  แจ้งเวียนหนังสือราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว2169 การเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล  [ 18 พ.ค. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว2169 การเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล  [ 18 พ.ค. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว276 1-แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นรายได้ที่จัดเก็บประจำเดือนมีนาคม 2561  [ 9 พ.ค. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว276 2-แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นรายได้ที่จัดเก็บประจำเดือนมีนาคม 2561  [ 9 พ.ค. 2561 ]  
อบ0023.5/ว690 การดำเนินการขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในเ  [ 13 ก.พ. 2561 ]  
อบ0023.5/ว690 การดำเนินการขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในเ  [ 13 ก.พ. 2561 ]  
อบ0023.5/ว690 การดำเนินการขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในเ  [ 13 ก.พ. 2561 ]  
อบ0023.5/ว13 1-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-Gp) การฝึกปฏิบัติและวิธีแก้ไขปัญหาในกรณี บันทึกข้อมูลเข้าระบบงบผิดพลาด  [ 29 ม.ค. 2561 ]  
อบ0023.5/ว13 2-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-Gp) การฝึกปฏิบัติและวิธีแก้ไขปัญหาในกรณี บันทึกข้อมูลเข้าระบบงบผิดพลาด  [ 29 ม.ค. 2561 ]  
อบ0023.5/21  ส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560  [ 19 ม.ค. 2561 ]  
อบ0023.5/930 ส่งงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  [ 27 ธ.ค. 2560 ]  
อบ0023.5/ว637 โครงการอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร"กลยุทธในการจัดทำงบประมาณรายประจำปี 2561  [ 13 ธ.ค. 2560 ]  
อบ0023.5/5525 การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559  [ 7 ธ.ค. 2560 ]  
 
   
 
อบต.หนองไฮ ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ม่วงใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงาน [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ม่วงใหญ่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ม่วงใหญ่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองไฮ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.คำเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส้วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูก [ 31 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.ม่วงใหญ่ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.ม่วงใหญ่ ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปล [ 17 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต.คำเขื่อนแก้ว ตรวจคัดกรองตลาดกลาง อบต.คำเขื่อนแก้ว [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 323 
อบต.คำเขื่อนแก้ว ส่งน้ำอุปโภค-บริโภค [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 323 
อบต.คำเขื่อนแก้ว มอบเงินให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 316 
อบต.คำเขื่อนแก้ว ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2)ประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 320 
อบต.คำเขื่อนแก้ว โครงการส่งเสริมคุณธรรม และโครงการอบรมให้รู้ทางกฏหมาย บทบาทหน้าที่ [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 326 
อบต.คำเขื่อนแก้ว โครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็ก โดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับผู้ปกครอง [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 329 
อบต.คำเขื่อนแก้ว ส่งน้ำอุปโภค-บริโภค [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 323 
 
 
กระดานสนทนาในตำบล
 
   
 
เกียรติศักดิ์ เจริญสุข (10 เม.ย. 2564)    อ่าน 3  ตอบ 0  
ทวีพงษ์ สุขสุวรรณพร พาเที่ยวแวะมาจะพาไป (7 เม.ย. 2564)    อ่าน 9  ตอบ 0  
ดูหนังออนไลน์ หนังใหม่ ฟรีตลอด 24 ชม. (7 เม.ย. 2564)    อ่าน 92657  ตอบ 10  
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.คำเขื่อนแก้ว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์
  ระบบคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  การส่งเสริมอาชีพ
   
   
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 

ไซดักกุ้ง  

วัดป่าภูใหญ่  
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 045-210-741
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 โทร : 045-210-741
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 1,172,259 เริ่มนับ 18 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

ประชาสัมพันธ์
อบต.คำเขื่อนแก้ว

ประชาสัมพันธ์
อบต.คำเขื่อนแก้ว
ประชาสัมพันธ์
อบต.คำเขื่อนแก้ว