หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล คำเขื่อนแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
นายสมาน อุ่นวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
อาชีพประชากร
 
การเกษตร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย

อาชีพเกษตรกรรม    
  ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพเลี้ยงสัตว์    
  ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 

อาชีพรับจ้าง    
อาชีพค้าขาย    
  ร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด   ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
การปศุศัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้

โค จำนวน 455 ตัว
กระบือ จำนวน 125 ตัว

สุกร จำนวน 60 ตัว
เป็ด จำนวน 521 ตัว

ไก่ จำนวน 115 ตัว
อื่นๆ จำนวน 815 ตัว
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะทางธรณีวิทยาดิน เป็นดินเหนียวปนทรายมีความหนาของชั้นดินต่ำ ชั้นหินส่วนใหญ่จะเป็นหินทราย สภาพรอบด้านของตำบลส่วนใหญ่ติดน้ำและภูเขา
 
ภูมิอากาศ
 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและ ลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อให้เกิดความเสียหาย
 
  แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อย นานนับเดือนในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้วไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศาเซลเซียส
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประชาชนในตำบลคำเขื่อนแก้ว ส่วนใหญ่ นับถือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 5

วัด จำนวน 16 แห่ง
  - วัดบ้านคำเขื่อนแก้ว ตั้งอยู่ที่หมู่ 1
  - วัดเทพปราณี ตั้งอยู่ที่หมู่ 2
  - วัดป่าน้ำบุ้น ตั้งอยู่ที่หมู่ 2
  - วัดบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3
 
  - วัดบ้านหนองชาด ตั้งอยู่ที่หมู่ 4     - วัดป่าภูใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 4
  - วัดอวดคงคา ตั้งอยู่ที่หมู่ 5     - วัดป่าภูเขาควายวนาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ 5
  - วัดบ้านห้วยไฮ ตั้งอยู่ที่หมู่ 6     - วัดบ้านสวนสนสังฆาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ 7
  - วัดมาลาวราราม ตั้งอยู่ที่หมู่ 7     - วัดบ้านโนนกลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 11
  - วัดบ้านสระแก้วรังษี ตั้งอยู่ที่หมู่ 13     - วัดบ้านสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 14
  - วัดบ้านใหม่นาคำ ตั้งอยู่ที่หมู่ 16     - วัดป่าอินทราเทพประทานพร ตั้งอยู่ที่หมู่ 16

สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง              
  - สำนักสงฆ์ถ้ำพระ ตั้งอยู่ที่หมู่ 2     - สำนักสงฆ์ตาดโตน ตั้งอยู่ที่หมู่ 8
  - สำนักสงฆ์บ้านคำมันปลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8     - สำนักสงฆ์ประชาพัฒนา ตั้งอยู่ที่หมู่ 9
  - สำนักสงฆ์บ้านคีรีเขต ตั้งอยู่ที่หมู่ 9     - สำนักสงฆ์บ้านห้วยเหว่อ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10
  - สำนักสงฆ์เจ้าอุปราชคำพันธ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 15              

คริสตจักร จำนวน 2 แห่ง              
  - โบสถ์คริสต์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 7     - โบสถ์คริสต์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8
                         
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
 

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
การศึกษาในตำบล
 

โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (ป่าดงหินกอง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนบ้านหนองชาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนบ้านคันเปือย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี ตั้งอยู่หมู่ที่ 13

โรงเรียนบ้านลาดวารี ตั้งอยู่หมู่ที่ 14  
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคันเปือย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านลาดวารี ตั้งอยู่หมู่ที่ 14  
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคำนกหอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 15

โรงเรียนอนุบาลนิคม 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดห้วยไฮ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
การสาธารณสุขในตำบล
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันเปือย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 โทร : 045-210-741
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 12,468,876 เริ่มนับ 18 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10